Jana Uphagena 27/509A, 80-237 Gdańsk

Kancelaria Prawna Gdynia Ewelina Nikelska

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – kiedy można orzec?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić z urzędu lub na wniosek jednego z rodziców. Ograniczenie praw rodzicielskich z urzędu sprowadza się do tego, że taki rodzic, bez zgody Sądu nie może decydować o ważnych kwestiach związanych z dzieckiem i jego majątkiem. Przy tym Sąd ograniczając władzę rodzicielską może dodatkowo powołać kuratora, który będzie wsparciem dla rodziny, a w skrajnych przypadkach Sąd może umieścić dziecko w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ograniczenie władzy rodzicielskiej na wniosek, następuje najczęściej, gdy rodzice dziecka się rozstają i nie są w stanie wspólnie sprawować opieki nad dzieckiem, najczęstszym tego powodem jest zaostrzony konflikt lub wyjazd jednego z rodziców do innego miasta czy za granicę. W przytoczonych przypadkach Sąd na wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, z reguły orzeka przychylnie dla wnioskodawcy, ograniczając jednemu z rodziców, prawa do dziecka do określonych obowiązków i uprawnień.

 

Postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o ograniczenie władz rodzicielskiej wszczyna postępowanie nieprocesowe przed Sądem rodzinnym. Wszcząć postępowanie mogą rodzice dziecka, a także każdy kto posiada wiedzę na temat tego, że dobro dziecka jest zagrożone. W praktyce wniosek taki najczęściej składa opieka społeczna ( MOPR, MOPS, GOPS), Policja, placówki i ośrodki wychowawcze.

Wniosek powinien czynić zadość warunkom formalnym, a więc zawierać oznaczenie Sądu rodzinnego do którego jest kierowany, właściwym będzie Sąd Rejonowy miejsca zamieszkania lub stałego pobytu dziecka, przykładowo w Gdańsku Sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku IV Wydział Rodzinny i Nieletnich, a w Gdyni Sąd Rejonowy w Gdyni III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Kolejnymi ważnymi elementami, jakie powinien zawierać wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej są oznaczenie daty i miejscowości, a także stron postępowania (imiona, nazwisko, adres, PESEL). Następnie konieczne jest wskazanie żądania, a więc opisanie przez wnioskodawcę do czego władza rodzicielska ma zostać ograniczona, bowiem o pozostałych kwestiach będzie decydował rodzic z pełnią praw rodzicielskich. Równie istotnym elementem będzie uzasadnienie należy pamiętać o przytoczeniu wszystkich istotnych argumentów potwierdzających żądanie ograniczenia władzy rodzicielskiej i poparcie ich stosownymi dowodami (zeznania świadków, nagrania, smsy, listy). Niezbędnym jest podpisanie wniosku i umieszczenie pod nim wszystkich załączników jakie składamy do Sądu.

Warto zapamiętać, że ograniczenie władzy rodzicielskiej nie musi być trwałe, raz ograniczone prawa rodzicielskie można odzyskać, jednak będzie to długi i skomplikowany proces, w którym może, a raczej powinien pomóc doświadczony prawnik.

Jeśli potrzebny jest Państwu prawnik, który poprowadzi sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej lub inną sprawę rodzinną na terenie Trójmiasta (Gdynia, Sopot, Gdańsk i okolice) można skontaktować się z kancelarią poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie lub poprzez telefon kontaktowy 503 801 650.