Jana Uphagena 27/509A, 80-237 Gdańsk

Alt zdjęcia

Prawo karne

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną na każdym etapie, począwszy od spotkania z podejrzanym w siedzibie kancelarii lub miejscu osadzenia, przez uczestnictwo w czynnościach związanych z postępowaniem przygotowawczym, po obronę w postępowaniach karnych wszyst-kich instancji. W tym zakresie Kancelaria podejmuje się w szczególności:

uczestnictwa w przesłuchaniu podejrzanego czy świadka;

przygotowania linii obrony;

sporządzania pism w trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego związa-nych ze środkami zapobiegawczymi, probacyjnymi;

wnioski o ułaskawienie, przerwę w odbywaniu kary, zmianę kary lub rozłożenie kary grzywny na raty;

reprezentacji pokrzywdzonego ( sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestęp-stwa, wnioski o ściganie, prywatny akt oskarżenia, subsydiarny akt oskarżenia)