Jana Uphagena 27/509A, 80-237 Gdańsk

Alt zdjęcia

Prawo pracy

Kancelaria reprezentuje Klientów nie tylko przed sądami, ale i urzędami pracy, inspekcjami pracy, prowadzi sprawy związane z:

sporządzanie projektów i opiniowanie dokumentów wewnątrzzakładowych, w szczegól-ności: umów o pracę, zlecenia i o dzieło, regulaminów pracy i wynagradzania);

wypowiedzenia umowy o pracę (w tym sprawy dyscyplinarne);

kary i odpowiedzialność pracowników;

mobbing, dyskryminacja w zatrudnieniu;

zapłata wynagrodzenia, odszkodowania;

przywrócenie do pracy;

wprowadzanie w zakładach pracy zasad RODO (opracowywanie projektów niezbędnej do-kumentacji);

bieżące doradztwo w zakresie praw i obowiązków pracownika i pracodawcy;

reprezentacja przed sądami pracy, urzędami pracy, urzędami skarbowymi;

sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy;